Artiklar

I varje tillverkande och distribuerande företag finns det en rad mer eller mindre komplexa frågeställningar om hur man skall gå tillväga för att åstadkomma effektiva materialflöden och produktion. Det finns också många olika synsätt och filosofier på hur det skall åstadkommas. De fyrtiotal artiklar av populärvetenskaplig natur som finns tillgängliga nedan behandlar alla sådana frågeställningar och synsätt. En del av dem är baserade på forskningsresultat, andra representerar mer allmänna resonemang och förhållningssätt. Praktiskt taget samtliga har varit publicerade i olika tidskrifter under åren 2001 till 2017, exempelvis i Bättre Produktivitet, Intelligent logistik, Supply chain effect, Verkstäderna, Transportnytt, Transport i dag samt Logistik och ledelse.

Stig-Arne Mattsson - 2019-03-30


LSD01  Vad menas egentligen med pull och push?
LSD02  Vad är det för fel på att använda MRP?
LSD03  Vad menas egentligen med lageromsättningshastighet?
LSD04  Teori och praktik vid materialstyrning.
LSD05  Lösa problem eller leva vidare med dem?
LSD06  Planera eller parera för att bli konkurrenskraftig?
LSD07  Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?
LSD08  Logistik och processorientering.
LSD09  Hur påverkas logistiken av outsourcing?
LSD10  Finns det bara fördelar med just-in-time?

LSD11  Några synpunkter på att reducera kapitalbindning.
LSD12  Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning.
LSD13  Vad är egentligen ett prognosfel?
LSD14  Måste man använda inköpare för att göra inköp.
LSD15  Vilket är viktigast – korta eller säkra leveranstider.
LSD16  Vad betyder leveranstider i förhållande till leveranstidsvariationer?
LSD17  ABC-klassificering inom logistiken.
LSD18  Kan och bör man planera mot kapacitetstak?
LSD19  Användning av APS-system för materialbehovsplanering.  
LSD20  Är lång orderstock något att sträva efter?

LSD21  Bör lovade leveransdatum hållas?
LSD22  Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?
LSD23  Hur skall man komma tillrätta med alla efterfrågevariationer?
LSD24  Kan man bara bli bättre genom att samtidigt bli sämre?
LSD25  Är det enkla alltid det bästa?
LSD26  Är det någon mening med att ha lager och i så fall på vilket sätt är de värdeskapande.
LSD28  Brister i grundläggande lagerstyrningsteorier och sättet att uppfatta och använda dem.
LSD29  Vad är det som hindrar oss att använda informationsteknologi på ett effektivare sätt?
LSD30  Varför får vi inte ut mer av våra IT-investeringar i logistiklösningar?

LSD31  Välja lämplig servicenivådefinition och beräkna säkerhetslager från denna.
LSD32  Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat.
LSD33  Att välja lämplig anskaffningsstrategi.
LSD34  ABC-klassificering för effektivare lagerstyrning.
LSD35  Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter.
LSD36  Kapitalbindningseffekter av uppskattade säkerhetslager.
LSD37  Logistik och processorientering.
LSD38  Best practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag. 
LSD39  Lagerstyrning i hög och lågpresterande företag.
LSD40  Räcker det att driva leanprojekt.

LSD41  Volymvärdestyrning av resursinsatser.
LSD42  Strategier för att minska leveranstidsvariationer.