Forskningsrapporter

Materialstyrning är ett omfattande forskningsområde och det finns ett stort antal forskningsrapporter publicerade i internationella forskningstidskrifter och tillgängliga i olika databaser. Till stor del har dessa en metod- och teoriutvecklingsinriktning. De forskningsrapporter som finns tillgängliga nedan har en annan karaktär. De är i första hand tillämpningsorienterade och de karakteriseras i ett flertal fall av att avse analyser, jämförelser och utvärderingar av befintliga teoretiska modeller och deras användbarhet i praktiken. Merparten av forskningsrapporterna finns publicerade som interna rapporter på Linné universitetet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Tekniska högskolan i Jönköpings. Ett antal är också presenterade på konferenser i Sverige, i första hand på Plans forsknings- och tillämpningskonferenser. Närmre nittio rapporter, skrivna under åren 2002 – 2017, finns tillgängliga.

Stig-Arne Mattsson - 2019-03-30


Allmänt om lagerstyrning (9 st)

LS61  Volymvärdestyrning av resursinsatser för effektivare lagerstyrning 
LS08  Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning
LS37  Konsekvenser av att använda förenklade lagerstyrningsmodeller
LS12  Kriterier för val av anskaffningsstrateg 
LS38 Konsekvenser av sju vanliga fel vid lagerstyrning 
LS20  Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager 
LS64  Alternativa sätt att behandla stora kundorderkvantiteter vid lagerstyrning
LS70  Användning av tid som parameter vid lagerstyrning
LS71  Kapitalbindningseffekter av frekvent lagerstyrning 

Lagerstyrningssystem (11 st)

LS63  Hänsyn till överdrag som förutsättning för effektiv lagerstyrning 
LS62  Hur väl fungerar vanligt använda teoretiska lagerstyrningsmodeller under verkliga förhållanden 
LS06  En jämförelse av pullmetoder och beställningspunktssystem med avseende på lagerstyrningskostnader 
LS60  En jämförelse mellan pullmetoder och beställningspunktssystem
LS43  Materialstyrningsmodeller med hänsyn tagen till överdrag och olika efterfrågefördelningar 
LS17  Bestämning av beställningspunkter med hjälp av simulering 
LS39  Lagerstyrning vid korta ledtider 
LS33  Överdrag i beställningspunktssystem 
LS29  Hantering av reservationer i beställningspunktssystem 
LS34  Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid
LS01  En jämförelse mellan olika beställningspunktssystem 

Orderkvantiteter (11 st)

LS05  Känslighetsanalys för val av orderkvantiteter
LS04  Konsekvenser av minskade orderkvantiteter 
LS16  Orderkvantiteter vid säsongvarierande efterfrågan 
LS12  Kriterier för val av anskaffningsstrategi
LS19  Orderkvantiteter för lågomsatta artiklar som levereras till kund med leveranstid 
LS09  Beräkning av orderkvantiteter för lågomsatta artiklar
LS32  Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek 
LS20  Kapitalbindningseffekter vid uppskattning av orderstorlekar 
LS73  Användning av volymvärdeklassificering för bestämning av orderkvantiteter
LS02  Effektivare lagerstyrning med hjälp av ökade orderkvantiteter
LS76  Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från tillåtet antal order

Säkerhetslager (16 st)

LS58  Samband mellan mått på leveransförmåga, dimensionering av säkerhetslager och kapitalbindning
LS53  Utvärdering av fem metoder för dimensionering av säkerhetslager med avseende på kapitalbindning 
LS55  Val av värde på dimensioneringsvariabler för bestämning av säkerhetslager för orderradsservice
LS14  Fördelning av säkerhetslager i två-nivåers distributionssystem 
LS45  Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager
LS13  Användning av cykelservice för säkerhetslagerberäkning 
LS42  Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager 
LS41  Standardavvikelser för säkerhetslagerberäkning 
LS32  Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek 
LS23  Ledtidens och ledtidsvariationernas betydelse för säkerhetslagrets storlek 
LS21  Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning av säkerhetslager
LS34  Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid 
LS35  Konsekvenser av leveranstider och variationer i leveranstider för säkerhetslager 
LS69  Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager
LS68  Säkerhetslager som antal dagars medelefterfrågan eller baserat på fyllnadsgradsservice
LS75  Differentiering av servicenivåer för bestämning av säkerhetslager 

Servicenivå och leveransförmåga (12 st)

LS56  Mäta leveransförmåga med hjälp av lagertillgänglighet beräknad från historiska lagersaldon 
LS58  Samband mellan mått på leveransförmåga, dimensionering av säkerhetslager och kapitalbindning
LS54  Reducera kapitalbindning genom att differentiera servicenivåer
LS45  Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager 
LS13  Användning av cykelservice för säkerhetslagerberäkning
LS24  Avvikelser och variationer i erhållna servicenivåer
LS51  Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice
LS50  Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera lagerstyrning
LS67  Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå
LS75  Differentiering av servicenivåer för bestämning av säkerhetslager
LS55  Val av värde på dimensioneringsvariabler för bestämning av säkerhetslager för orderradsservice
LS46  Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning

Efterfrågefördelning (5 st)

LS22  Användning av verklig efterfrågefördelning
LS21  Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning av säkerhetslager 
LS49  Val av efterfrågefördelning för bestämning av beställningspunkter för lågomsatta artiklar 
LS42  Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager
LS43  Materialstyrningsmodeller med hänsyn tagen till överdrag och olika efterfrågefördelningar  

Prognostisering (5 st)

LS45  Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager 
LS27  Prognostisering av standardavvikelser
LS28  Användning av glidande medelvärde och exponentiell utjämning
LS27  Prognoskonsumtion vid lagerstyrning och huvudplanering 
LS26  Prognosrullning vid lagerstyrning och huvudplanering  

Standardavvikelser (4 st)

LS10  Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider 
LS18  Beräkning av standardavvikelser vid inslag av cyklisk efterfrågan
LS15  Prognostisering av standardavvikelser 
LS41  Standardavvikelser för säkerhetslagerberäkning  

Leveranstider och leveranstidsvariationer (7 st)

LS45  Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager
LS03  Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantör 
LS35  Konsekvenser av leveranstider och variationer i leveranstider för säkerhetslager
LS25  Leveransflexibilitet vid påfyllning av lager 
LS23  Ledtidens och ledtidsvariationernas betydelse för säkerhetslagrets storlek 
LS31  Differentierad styrning av utleveranser från lager 
LS10  Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider 

Styrning av reservdelar (4 st)

LS12  Kriterier för val av anskaffningsstrategi 
LS19  Orderkvantiteter för lågomsatta artiklar som levereras till kund med leveranstid
LS09  Beräkning av orderkvantiteter för lågomsatta artiklar
LS49  Val av efterfrågefördelning för bestämning av beställningspunkter för lågomsatta artiklar 

Materialstyrning i försörjningskedjor (3 st)

LS14  Fördelning av säkerhetslager i två-nivåers distributionssystem
LS36  Lagerstyrning och informationsutbyte med kunder i försörjningskedjor
LS18  Beräkning av standardavvikelser vid inslag av cyklisk efterfrågan