Excel-modeller

Excel är ett effektivt hjälpmedel för att göra beräkningar och analyser inom materialstyrningsområdet. Det kan användas oberoende av andra system men också som ett komplement till befintliga affärssystem. Under den här fliken finns ett fyrtiotal Excel-applikationer tillgängliga. De är av tre olika typer. En typ, Prova på, är tänkt att kunna användas för att prova och utvärdera olika teoretiska beräkningsmodellers användbarhet, exempelvis att testa användning av fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager. Den andra typen, Analysera, är avsedd för att analysera olika förhållanden, exempelvis att analysera hur differentiering av servicenivåer påverkar kapitalbindningen. Den tredje typen, Besluta, omfattar beräkningsmodeller som underlag för att fatta beslut, exempelvis att bestämma ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till tillfälliga rabatterbjudanden. Samtliga Excel-applikationer består av tre delar, en del som innehåller anvisningar för hur applikationen skall användas, en del i vilken nödvändigt dataunderlag kan registreras samt en del med beräkningsmodeller och erhållna resultat.

Stig-Arne Mattsson - 2019-03-30


Prova på:

EPF01  Prova på ekonomisk orderkvantitet
EPF03  Prova på att beräkna säkerhetslager från önskad servicenivå – Cykelservice
EPF04  Prova på att beräkna säkerhetslager från önskad servicenivå – Fyllnadsgradsservice  
EPF05  Prova på att differentiera servicenivåer efter volymvärde – Fyllnadsgradsservice
EPF06  Prova på att prognostisera med glidande medelvärden
EPF07  Prova på att prognostisera med exponentiell utjämning
EPF08  Prova på att använda volymvärdeanalys
EPF09  Prova på att beräkna säkerhetslager från Poissonfördelning – Cykelservice

Analysera:

EAF01  Analysera vilka ordersärkostnader använda orderkvantiteter motsvarar
EAF02  Analysera vilken servicenivå använt säkerhetslager motsvarar– Cykelservice
EAF03  Analysera vilken servicenivå använt säkerhetslager motsvarar – Fyllnadsgradsservice
EAF04  Analysera hur kapitalbindning och lagerstyrningskostnader förändras av att använda ekonomisk orderkvantitet
EAF05  Analysera hur kapitalbindningen i säkerhetslager påverkas av fyllnadsgradsservicen
EAF06  Analysera hur kapitalbindningen i säkerhetslager påverkas av cykelservicenivån
EAF07  Analysera vilken bristkostnad en viss cykelservicenivå motsvarar
EAF08  Analysera vilken bristkostnad en viss fyllnadsgradsservice motsvarar
EAF09  Analysera hur orderkvantiteter påverkar behovet av säkerhetslager
EAF10  Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer – Fyllnadsgradsservice
EAF11  Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer – Cykelservice
EAF12  Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid
EAF13  Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan
EAF14  Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer – Fyllnadsgradsservice
EAF15  Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer – Cykelservice
EAF16  Analysera kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid
EAF17  Analysera kostnadseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

Besluta:

EBF01  Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden
EBF02  Bestämma ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser
EBF03  Bestämma ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader
EBF04  Bestämma orderkvantiteter vid engångsanskaffning
EBF05  Bestämma orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning
EBF06 Bestämma lämpligt antal dagar för att dimensionera säkerhetslager
EBF07  Bestämma lämplig andel ledtidsefterfrågan för att dimensionera säkerhetslager
EBF08  Bestämma lämplig cykelservicenivå (S1) för att dimensionera säkerhetslager
EBF09  Bestämma lämplig bristkostnad för att dimensionera säkerhetslager
EBF10  Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsat antal order per år
EBF11  Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av acceptabel kapitalbindning
EBF12  Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal order per år
EBF13  Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsad kapitalbindning
EBF14  Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år
EBF15  Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning
EBF16  Orderkvantitet genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal order per år